Skip to main content

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida kompleks tadqiqotlar olib borishga yaratilgan ilmiy markazlar

O’zbekiston shaharsozlik metodologiyasini innovatsion loyihalsh uslublari asosida takomillashtirish,  shaharsozlikdagi urbanistik jarayonlarni hamda  shaharsozlikda Smart Citylarning rivojlanish jarayonini tadqiq qilish maqsadida universitetda “Shaharsozlik tadqiqotlari ilmiy markazi”ni tashkil etilgan;

O’zbekiston arxitekturasi tarixini yoritib berish, madiniy meros obektlarini ilmiy asoslangan tadqiqotlar negizida ularni saqlash, ta’mirlash va konservatsiya ishlarini yuritish sohasida kompleks ilmiy amaliy tadqiqotlarni olib boorish Madaniy merosni tadqiq qilish ilmiy-tadqiqot markazi” tashkil etilgan;

Landshaft dizayni obyektlarini loyihalashning bazaviy hamda badiiy asoslarini ishlab chiqish va amalga oshirish,  innovatsion mahsulotlarning prototipini ishlab chiqish, ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tadbiq etish maqsadida “Dizayn fabrikasi” ilmiy-tadqiqot, badiiy loyihalash va ishlab chiqarish markazi tashkil etilgan;

Qurilish materiallari sohasidagi ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tadbiq etish maqsadida universitetida “Qurilish materiallari ilmiy-tadqiqot markazi” tashkil etilgan;

Tabiiy ofatlarga tayyorlash sohasidagi ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tadbiq etish maqsadida universitetida “Tabiiy ofatlarga tayyorlash” markazi tashkil etilgan;

Yosh olimlar, iqtidorli talabalar hamda professor-o’qituvchilarning innovatsion va startap loyihalarini qo’llab-quvvatlash , talabalarni innovatsion faoliyat bilan shug’ullanishga jalb etish, konsalting xizmatlarini ko’rsatish, xalqaro grantlar loyihalarini bajarish orqali milliy va xalqaro darajadagi muammolar yechimida ishtirok etish ko’nikmasini  shakllantirish maqsadida “Inkubatsiya markazi tashkil etilgan.

 


 

В Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека созданы научные центры для проведения комплексных исследований

В целях совершенствования методологии градостроительства Узбекистана на основе инновационных методов проектирования, исследования урбанистических процессов в градостроительстве и процесса развития «умных городов» в градостроительстве в университете создан «Научный центр исследований градостроительства». ;

«Научно-исследовательский центр по изучению культурного наследия» создан для освещения истории архитектуры Узбекистана, проведения комплексных научных и практических исследований в области сохранения, ремонта и консервации объектов культурного наследия на основе научно обоснованных исследований. ;

Научно-исследовательский, художественно-конструкторский и производственный центр «Фабрика дизайна» создан в целях разработки и реализации основных и художественных принципов проектирования объектов ландшафтного дизайна, разработки прототипов инновационной продукции, внедрения научных разработок в практику;

В целях реализации научных разработок в области строительных материалов в университете создан «Научно-исследовательский центр строительных материалов»;

В целях применения научных разработок в области подготовки к стихийным бедствиям в университете создан центр «Подготовка к стихийным бедствиям»;

Для поддержки инновационных и стартап-проектов молодых ученых, талантливых студентов и преподавателей, привлечения студентов к инновационной деятельности, оказания консультационных услуг, участия в решении национальных и международных задач путем реализации международных грантовых проектов в целях формирования навыков создан «Инкубационный центр».

Scientific centers created to conduct comprehensive research at the Samarkand State University of Architecture and Construction named after Mirzo Ulugbek

In order to improve the urban planning methodology of Uzbekistan on the basis of innovative design methods, to research urbanistic processes in urban planning and the development process of Smart Cities in urban planning, the "Scientific Center for Urban Planning Research" was established at the university;

"Scientific-Research Center for the Study of Cultural Heritage" was established to illuminate the history of the architecture of Uzbekistan, to carry out complex scientific and practical research in the field of preservation, repair and conservation of cultural heritage objects based on scientifically based research;

"Design Factory" scientific-research, artistic design and production center was established in order to develop and implement the basic and artistic principles of designing landscape design objects, develop prototypes of innovative products, and put scientific developments into practice;

In order to implement scientific developments in the field of construction materials, the "Construction Materials Scientific Research Center" was established at the university;

"Preparation for natural disasters" center was established at the university in order to apply scientific developments in the field of preparation for natural disasters;

Supporting innovative and startup projects of young scientists, talented students and professors, engaging students in innovative activities, providing consulting services, participating in solving national and international problems by implementing international grant projects "Incubation Center" was established in order to form skills.