Skip to main content

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida magistratura mutaxassisliklar

T/r

Mutaxassislik shifri va nomi

 
 

1

70722502 - Geodeziya va kartografiya (funktsiyalari boʼyicha)

 

2

70723301 - Geomatika muhandisligi

 

3

70731501 - Shahar va hududni rejalashtirish

 

4

70722701 - Yerni masofadan zondlash va GAT-texnologiyalari

 

5

70722801 - Kadastr (faoliyat turlari boʼyicha)

 

6

70730202 - Shahar transporti xoʼjaligi va aloqa yoʼllari

 

7

70730307 - Bino va inshootlarni konstruktiv loyihalash

 

8

70730308 - Bino va inshootlar zilzilabardoshligi

 

9

70730401- Muhandislik kommunikatsiya tizimlari, qurilishi va montaji (turlari boʼyicha)

 

10

70730701- Qurilish materiallari, buyumlari, konstruktsiyalari va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari

 

11

70210401 - Dizayn (turlari boʼyicha)

 

12

70310102 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar boʼyicha)

 

13

70411302 - Biznesni boshqarish (Master of Business Administration — MBA)

 

14

70710404 - Oqova suvlarni tozalash va suv resurslarini muhofaza qilish

 

15

70730101 - Bino va inshootlar arxitekturasi

 

16

70730102 - Аrxitektura nazariyasi va tarixi, arxitektura yodgorliklarini tiklash

 

17

70730103 - Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi

 

18

70212201 - Madaniy meros obʼektlarini saqlash va himoyalash

 

19

70731001 - Koʼchmas mulkni baholash va boshqarish

 

 

 

T/r

Mutaxassislik shifri va nomi

 
 

1

70722502 - Geodesy and cartography (by specialty)

 

2

70723301 - Geomatics Engineering

 

3

70731501 - Urban and regional planning

 

4

70722701 - Remote sensing and GAT technologies

 

5

70722801 - Cadastre (by type of activity)

 

6

70730202 - Urban transport and communication routes

 

7

70730307 - Structural design of buildings and structures

 

8

70730308 -Seismic resistance of buildings and structures

 

9

70730401- Engineering communications systems, construction and installation (by type)

 

10

70730701- Construction materials, products, structures and technologies for their production.

 

11

70210401 - Design (by type)

 

12

70310102 - Economy (by industry and sector)

 

13

70411302 - Business Management (Master of Business Administration - MBA)

 

14

70710404 - Wastewater treatment and water conservation

 

15

70730101 - Architecture of buildings and structures

 

16

70730102 - Theory and history of architecture, restoration of architectural monuments.

 

17

70730103 - Urban planning and landscape architecture

 

18

70212201 - Preservation and protection of cultural heritage sites

 

19

70731001 - Real estate valuation and management

 

 

 

T/r

Mutaxassislik shifri va nomi

 
 

1

70722502 - Геодезия и картография (по специальностям)

 

2

70723301 - Геоматика Инженерия

 

3

70731501 - Городское и региональное планирование

 

4

70722701 - Дистанционное зондирование Земли и GAT-технологии

 

5

70722801 - Кадастр (по видам деятельности)

 

6

70730202 - Городское транспортное хозяйство и пути сообщения

 

7

70730307 - Конструктивное проектирование зданий и сооружений

 

8

70730308 - Сейсмостойкость зданий и сооружений

 

9

70730401- Системы инженерных коммуникаций, строительство и монтаж (по видам)

 

10

70730701- Строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства.

 

11

70210401 - Дизайн (по типу)

 

12

70310102 - Экономика (по отраслям и секторам)

 

13

70411302 - Управление бизнесом (Магистр делового администрирования — MBA)

 

14

70710404 - Очистка сточных вод и охрана водных ресурсов

 

15

70730101 - Архитектура зданий и сооружений

 

16

70730102 - Теория и история архитектуры, реставрация памятников архитектуры.

 

17

70730103 - Городское планирование и ландшафтная архитектура

 

18

70212201 - Сохранение и защита объектов культурного наследия

 

19

70731001 - Оценка и управление недвижимостью