Skip to main content

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida bakalavr yo‘nalishlar

T/r

Yo‘nalish shifri va nomi

 
 

1

60730100-Arxitektura (turlar bo‘yicha)

 

2

60731100-Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyas

 

3

60713400 - Atrof-muhit muhandisligi

 

4

60411300 - Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)

 

5

60723300-Geomatika muhandisligi

 

6

60210400 - Dizayn: interer dizayni

 

7

60310100-Iqtisodiyot ( tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

 

8

60731300 - Ko'chmas mulkni boshqarish

 

9

60210400 – Dizayn landshaft dizayni

 

10

60212200-Madaniy meros obektlarini asrash

 

11

61020300-Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi

 

12

60713500-Mexanika muhandisligi

 

13

60112400 - Professional talim  (Muhandislik kommunikatsiyalari)

 

14

60112400 - Professional talim : Qurilish muhandisligi (faoliyat turlari bo‘yicha)

 

15

60730300-Qurilish muhandisligi (faoliyat turlari bo‘yicha)

 

16

60731500  - Shahar qurilishi va loyihalash

 

17

60710400 - Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)

 

18

60722500 - Gedeziya, kortografiya va kadastr

 

19

60722800 - Kadastr (faoliyat turlari bo‘yicha)

 

20

60730400 - Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji (turlari bo‘yicha)

 

21

60730500 - Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi

 

22

60731300 - Qiymat injiniringi va ko‘chmas mulk ekspertizasi

 

23

60730200 - Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish

 

24

61020200 – Mehnat  muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha)

 

25

60730800  -Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha)

 

26

60730300 - Bino va inshootlar qurilishi

 

27

60730700 - Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish muhandisi

 

28

5640100 - Hayotiy faoliyat xavfsizligi

 

29

5320100  - Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi

 

30

60411200  Menejment (qurilish)

 

31

5340200  Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha)

 

32

5340600 - Yo'l muhandisligi

 

33

5320100 - Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi

 

34

61020300-Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi

 

 

 

 

T/r

Yo‘nalish shifri va nomi

 
 

1

60730100- Architecture (by types)

 

2

60731100 -Reconstruction and restoration of architectural monuments

 

3

60713400 - Environmental engineering

 

4

60411300 - Business management (by industry)

 

5

60723300- Geometric engineering

 

6

60210400 -Design: interior design

 

7

60310100 - Economy (by industries and sectors)

 

8

60731300 - Real estate management

 

9

60210400 –Design landscape design

 

10

60212200 - Protection of cultural heritage objects

 

11

61020300 - Occupational safety and health engineering

 

12

60713500 - Mechanical Engineering

 

13

60112400 -  Professional training (Engineering communications)

 

14

60112400 - Professional training: Civil engineering (by types of activity)

 

15

60730300 - Civil construction (by type of activity)

 

16

60731500  - Urban construction and design

 

17

60710400 - Ecology and environmental protection (by sector and sector)

 

18

60722500 - Geodesy, cartography and cadastre

 

19

60722800 - Cadastre (by type of activity)

 

20

60730400 - Construction and installation of engineering communications (by type)

 

21

60730500 - Design and operation of water supply and sewerage systems

 

22

60731300 - Cost engineering and real estate expertise

 

23

60730200 - Organization and management of urban construction and public infrastructure

 

24

61020200 – Occupational health and safety (by industry)

 

25

60730800  -Road construction (by industry and type of activity)

 

26

60730300 - Construction of buildings and structures

 

27

60730700 - Technologist engineer of building materials, products and structures

 

28

5640100 - Life safety

 

29

5320100  - Materials science and technology of new materials

 

30

60411200-  Management (construction)

 

31

5340200-  Construction of buildings and structures (by type)

 

32

5340600 - Road construction

 

33

5320100 - Materials science and technology of new materials

 

34

61020300- Occupational safety and health

 

 

 

T/r

Yo‘nalish shifri va nomi

 
 

1

60730100- Архитектура (по типам)

 

2

60731100 - Реконструкция и реставрация памятников архитектуры

 

3

60713400 - Экологическая инженерия

 

4

60411300 - Управление бизнесом (по отраслям)

 

5

60723300 - Геометрическое машиностроение

 

6

60210400 - Дизайн: дизайн интерьера

 

7

60310100 - Экономика (по отраслям и отраслям)

 

8

60731300 - Проектирование ландшафтного дизайна

 

9

60210400 – Управление недвижимостью

 

10

60212200 - Охрана объектов культурного наследия

 

11

61020300 -Техника безопасности и охраны труда

 

12

60713500 - Машиностроение

 

13

60112400 - Профессиональная подготовка (Инженерные коммуникации)

 

14

60112400 - Профессиональная подготовка: Гражданское строительство (по видам деятельности)

 

15

60730300- Гражданское строительство (по видам деятельности)

 

16

60731500  - Городское строительство и проектирование

 

17

60710400 - Экология и охрана окружающей среды (по отраслям и отраслям)

 

18

60722500 - Геодезия, картография и кадастр

 

19

60722800 - Кадастр (по видам деятельности)

 

20

60730400 - Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (по видам)

 

21

60730500 - Проектирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации

 

22

60731300 - Инжиниринг стоимости и экспертиза недвижимости

 

23

60730200 - Организация и управление городским строительством и коммунальной инфраструктурой

 

24

61020200 – Охрана труда и техническая безопасность (по отраслям)

 

25

60730800  -Дорожное строительство (по отраслям и видам деятельности)

 

26

60730300 -Строительство зданий и сооружений

 

27

60730700 - Инженер-технолог строительных материалов, изделий и конструкций

 

28

5640100 - Безопасность жизнедеятельности

 

29

5320100  - Материаловедение и технология новых материалов

 

30

60411200 -Управление (строительство)

 

31

5340200 -Строительство зданий и сооружений (по видам)

 

32

5340600 - Дорожное строительство

 

33

5320100 -Материаловедение и технология новых материалов

 

34

61020300-Техника безопасности и охраны труда