Skip to main content

Магистрлик диссертация мавзулари

2018-2019 ўқув йили
СамДАҚИнинг 2-курс магистратура талабаларининг магистрлик диссертация мавзулари ва илмий раҳбарлари тўғрисида маълумот

 

 

Магистрант-нинг

исми-шарифи

 

Курс, гуруҳ

Магистрант таълим оладиган кафедра

Магистрант илмий раҳбари ва маслаҳатчисининг исми-шарифи

 

Магистрант диссертациясининг

мавзуси

1

2

3

4

5

6

1.

Уралов Акмал Акбаралиевич

201-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц.  Каюмов Ҳ.И.

Ўзбекистон учун “Экологик  уй” ларни яратишнинг илмий амалий тажрибаларини ўрганиш ва лойиҳавий таклифлар бериш.

2.

Ортиқов Асқар Жумабой ўғли

201-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц. Тоштемиров Р.Т.

Қияли ҳудудларда терассали тураржойлар архитектурасини ватанимиз ва хорижий тажрибалар асосида ўрганиш ва лойиҳавий таклифлар бериш (Самарқанд шаҳрининг Чўпоната массиви мисолида).

3.

Юнусов Алишер Шухратович

201-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц.  Исраилов Э.Х. Арх.ф.н.,  Салохидди-нова Д.З.

Ўзбекистон ўрта таълим мактаблари ўқув ишлаб-чиқариш мажмуаларининг  архитек-турасини ўрганиш ва лойиҳавий таклифлар бериш.

4.

Хаитова Лайло Балиқуловна

202-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.б.фал.док.

Маноев С. Арх.ф.н., доц.  Каюмов Ҳ.И.

Хорижий инвесторлар ва сайёҳлар учун кичик сиғимли меҳмонхоналар архитек-турасини ўрганиш ва лойиҳавий таклифлар бериш

5.

Абдурахмонова Фарангиз Ибрагимовна

202-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Етакчи мутахассис, амалиётчи архитектор Амонов А.А.

Арх.ф.н., доц. Тоштемиров Р.Т.

Роль и значение Арт-музея (выстовочная галарея) в развитии архитектуры прошлого, настоящего и будущего

6.

Валиев Санжар Рафаэлович

202-Б ва ИА

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., проф.в.б  Рахимов К.Ж.

Етакчи мутахассис

Файзуллаева Н.Н.

Изучение опыта проектирования музейных комплексов под открытым небом и разработка их проекта для города Намангана

7.

Ибрагимов Темурбек Икромжонович

201-Ш ва ҚА ЯЖҚҚ

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц. Ачилов Ш.Ж.

Самарқанд шаҳри тарихий-архитектуравий муҳитини қайта тиклашнинг шаҳарсозлик тамойиллари.

8.

Хайитбоев Нодирбек Комилжон ўғли

201-Ш ва ҚА ЯЖҚҚ

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц. Балгаев А.Б.

Қорақалпоғистон Республикаси Орол бўйи ҳудудларида экологик шаҳарсозликни шакл-лантиришнинг илмий-лойиҳавий йўллари.

9.

Жўраев Замон Зубайдулло ўғли

201-Ш ва ҚА ЯЖҚҚ

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Меъм.ф.д., проф.,

Ахмедов М.К. Арх.ф.н., доц. Балгаев А.Б.

Бухоро шаҳарсозлигида ансамбллар транс-формацияси ва уларнинг замонавий интерпретацияси.

10.

Хамрақулов Ойбек Мамадаминович

201-Ш ва ҚА ЯЖҚҚ

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н., доц. Ачилов Ш.Ж.

Деҳқон фермер хўжаликларининг  ишлаб чиқариш – турар жой масканини шаҳарсоз-лик ташкиллаштиришнинг илмий-лойиҳавий асослари.

11.

Фозилова Зарифа Қодир қизи

201-Ш ва ҚА ЯЖҚҚ

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Меъм.ф.д., проф.,

Ахмедов М.К. Арх.ф.н., доц. Балгаев А.Б.

Самарқанд шаҳрининг ривожланиш бос-қичлари ва шаклланишидаги ўзига хос хусусиятлар.

 

 

12.

Джураева Нилуфар Хайдаровна

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С. Мустақил тадқиқотчи Кушманов Т.Ф.

Иссиқ иқлимли мамлакатлардаги деҳқон бозорлари архитектурасини ўрганиш ва улардан фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш

13.

Қаҳҳоров Азимжон Хуррамович

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С.

Самарқанддаги Амир Темур арк-қалъасини илмий ўрганиш ва унинг график реконструкциясини яратиш

14.

Холдоров Хусан Нортожиевич

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д., проф.,

Нозилов Д.А.

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С.

Ўрта Осиё  зардуштийлик ибодатхоналари архитектурасини ўрганиш ва илмий баҳо бериш

15.

Ачилова Мавжуда Фарходовна

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Етакчи мутахассис, амалиётчи архитектор Махмадиёров Ш.

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С.

Ўзбекистон архитектурасида  нанотех-нологиядан фойдаланиш тажрибаларини ўрганиш ва уни ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш

16.

Эсиргапов Обиджон Жўрақулович

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д.,  проф.,

Нозилов Д.А.

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С.

Афросиёб шаҳарлар саройи интерь-ерларининг график реконструкцияларини ўрганиш ва  илмий таҳлил қилиш

17.

Каримова Севара Зариф қизи

201-АН,Т ва АНТ

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д., проф.,

Нозилов Д.А.

Меъм.ф.д., проф.,

Уралов А.С.

Зартепа Будда ибодатхонаси интерь-ерларини илмий таҳлил қилиш ва график таъмирлаш

18.

Хайдарова Дурдона Сурьатовна

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н.,проф.в.б.

Рахимов К.Д.

Тарихий Самарқанднинг Чўпон ота ландшафтида “Ақлли шаҳар” яратишнинг истиқболлари

19.

Бобоева Фотима Собиржоновна

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н.,доц.

Камалова Д.З

Сайёҳлик маршрутларини меъморий-ландшафт ташкиллаштириш тажрибаларини ўрганиш ва уни  ривожлантириш  бўйича таклифлар ишлаб чиқиш

20.

Каримова Дилноза Эркиновна

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н.,доц.

Камалова Д.З

Ландшафт архитектурасининг замонавий усуллари ёрдамида  шаҳар муҳитини шакллантириш (Самарқанд шаҳри мисолида)

21.

Шамсиева Рафоат Аслидиновна

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Етакчи мутахассис, амалиётчи архитектор Махмадиёров Х. Меъм.ф.д.,

проф.,

Уралов А.С.

Ўзбекистон боғ-паркларини модерниза-циялаш амалиётини таҳлил қилиш ва лойиҳавий таклифлар бериш

22.

Сидиқов Илхомжон Камолиддин ўғли

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Етакчи мутахассис, амалиётчи архитектор Махмадиёров Х. Меъм.ф.д.,

проф.,

Уралов А.С.

Шўрхак тупроқли ва саҳроли ҳудудларда  ландшафт архитектурасини шакллантириш тажрибаларини ўрганиш ва илмий-амалий таклифлар бериш

23.

Каримова Гулмира Абдубоқи қизи

201-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Меъм.ф.д.,

проф.,

Уралов А.С.

Ландшафт архитектурасининг ўсимликларга боғлиқ ландшафт қурилмалари ва композицияларини тадқиқ қилиш, лойиҳа -лаш ва яратиш асосларини ўрганиш.

24.

Абдуллаева Феруза Темуровна

202-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Канд.арх. Дробченко Н.В.

Анализ и изучение современных тенденций  экоинноваций в проектировании фитнес центров.

 

 

25.

Долгополова Анастасия Андреевна

202-ЛанАрх

Архитектура назарияси ва тарихи

Канд.арх. Дробченко Н.В.

Изучение декоративных качеств  деревьев, кустарников,  многолетников и применение их  в современном ландшафте городов Узбекистана.

26.

Солиев Баходур Хайдарович

201-ҚМ,Б ва КИЧ

“Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш”

Т.ф.н., доцент Султанов А.А

“Портландцемент ва ишқорли цементлар асосида ўта енгил кўпик полистиролбетон”

27.

Норқулов Юсуф Суннатиллаевич

201-ҚМ,Б ва КИЧ

“Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш”

Т.ф.н.,кат.ўқит. Саидмуратов Б.И

Маҳаллий хом-ашё ва саноат чиқиндиларидан енгил тулдирувчи олиш

28.

Салимов Жамшед Ёқубжон ўғли

201-ҚМ,Б ва КИЧ

“Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш”

Т.ф.н.,кат.ўқит. Ш.Бўрибоев

 Ёғ-мой ишлаб чикариш гудрони асосида гидроизляцион материаллар

29.

Жабборов Адхам Равшан ўғли

201-ҚМ,Б ва КИЧ

“Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш”

Т.ф.н., доцент Кулдашев Х

Металл қипиқлари билан дисперсли арматураланган майда донали бетон (фибробетон)ларнинг хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни конструкцияларда қўллаш

30.

Илмуродова Лобар Ахмед қизи

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Қ/х.ф.н,

катта ўқитувчи Ярматова Д.С.

Илмий маслаатчи ҚарМИИ Геодезия ва кончилик иши” кафедраси мудири қ/х.ф.н., Алиқулов Ғ.Н

Бино-иншоотлар давлат кадастрини яратишда картографик таъминлашни илмий асослаш. (Самарқанд шаҳри мисолида)

31.

Мардонова Насиба Сиддиқовна

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Қ/х.ф.н,

катта ўқитувчи

Бобобеков И.Н.

Илмий маслаатчи ҚарМИИ Геодезия ва кончилик иши” кафедраси мудири қ/х.ф.н., Алиқулов Ғ.Н

Мавзули рақамли харита яратишда геодезик картографик таъминлашни илмий асослаш. (Самарқанд  шаҳридаги соғлиқни сақлаш объектлари мисолида).

32.

Бобокалонов Жамшед Сафарбоевич

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.н., доцент Журакулов Д.О.

Ҳудудлар давлат кадастрининг маълумотлар базасини яратиш ва картографик таъминлашни илмий асослаш. (Самарқанд шаҳри мисолида).

33.

Қаландаров Мухриддин Мақсиддин ўғли

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.н., доцент

Муродуллаев Н.

Юпқа конструкцияли сферик қопламалар деформациясини 3D ўлчамли тасвирлашни илмий асослаш.

 

 

34.

Музропова Фазилат Иброхим қизи

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Қ/х.ф.н,

катта ўқитувчи

Бобобеков И.Н.

Илмий маслаатчи ҚарМИИ Геодезия ва кончилик иши” кафедраси мудири қ/х.ф.н., Алиқулов Ғ.Н

Саноат хариталарини яратиш ишларини такомиллаштириш (Самарқанд вилояти Ургут иқтисодий ҳудуди мисолида).

35.

Бектошев Азизбек Шокир ўғли

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.н., доцент Артиков Ғ.А.

Тоғ олди ҳудудларда суғориш тизимини яратишдаги геодезик-картографик қидирув ишларининг илмий асосларини яратиш. (Қушработ туманида ёнғоқзорлар ташкил этиш мисолида).

36.

Эшимов Абдимўмин Абдурашидович

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.д, профессор Суюнов А.С.

Давлат геодезик тўрларини барпо қилишда спутник системасини қўллаш ва ундаги геодезик ўлчамларни тадқиқ қилиш. (Самарқанд вилояти мисолида).

37.

Ортиқов Жавлон Улуғмурод ўғли

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.н., доцент

Исаков Э.Х.

Деградацияга учраган ер майдонларини 3D ўлчамли харитага олиш услубиятини такомиллаштириш (Қашқадарё вилояти Муборак тумани мисолида).

38.

Обидова Дилноза Давронзода

202-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.н., доцент Журакулов Д.О.

Научное обоснование геодезическое,  картографическое обеспечения при демелитации и деморкации границ населенных пунктов (на примере границ города Самарканда).

 

39.

Раджабов Даврон Хамзаевич

202-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.д, профессор Суюнов А.С.

Совершенствование способов  оценки морфометрических элементов топографической основы сложно-рельефной местности.

40.

Рахманова Шахло Мусокуловна

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

и.ф.н. доцент

Н.Халилов

Чўктирилган биофильтрлар ёрдамида оқова сувларни биологик тозалаш технологиясини такомиллаштириш

 

 

41.

Эсанова Нафосат Озод қизи

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент

О.Ж.Жўраев

Автосаройлар оқова сувларини тозалашда ихчам қурилмалар ишини тадқиқ этиш

 

 

42.

Махмудова Мехринисо Шарофовна

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент
С.С. Саидов

Оқова сувларини мембрана усулларини қўллаб тозалашда гидродинамик омилларни  таъсирини тадқиқ қилиш.

43.

Устемиров Шохрух Рустам ўғли

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент

О.Ж.Жўраев

Гилам ишлаб чиқариш корхоналарининг оқоваларини тозалашда физик- кимёвий услубини тадқиқ этиш

 

 

44.

Бахронов Пўлоджон Хуршедович

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент
К.А.Якубов

Табиий ва оқова сувларни зарарсизлантириш усулларини тадқиқ қилиш ва фойдаланиш учун тавсиялар ишлаб чиқиш

45.

Тиловов Фаррух Абдуғафурович

201-СТ,КСРМК ва УСФ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент
О.Жуманов

“Дурдона” ишлаб чиқариш фирмаси мисолида қурилиш материаллари  ишлаб чиқариш корхоналарида сувдан самарали фойдаланишни тадқиқ қилиш

46.

Олимова  Наргиз Гуламовна

201-СРМҚ ва ОСТ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент

А.Б.Мирзаев

Зафаробод қўрғони шароитида фойдали қазилмаларга қайта ишлов беришда ҳосил бўладиган оқова сувларни тозалаш усулини илмий асослаш ва уни тадқиқ қилиш

47.

Жубатканова Гулжахан Досимбетовна

201-СРМҚ ва ОСТ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент

С.Саидов

Таркибида кам эрийдиган қўрғошин бўлган саноат оқова сувларини электрофлотация усулида тозалаш жараёнини тадқиқ этиш

48.

Нуралиев Ғулом Ибрагимович

201-СРМҚ ва ОСТ

“Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш”

т.ф.н. доцент
А.Н. Гадаев

Ер ости сувларидан фойдаланишда бурғ қудуқларни қайта тиклаш усулини таҳлил қилиш

 

 

49.

Раджабова Рухшона Раимовна

Шобоева

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

т.ф.н, доцент А.Р.Раҳимов

Йўлларни лойиҳалашда   транспорт  ҳаракати бўйича ишларни такомиллаштириш.

50.

Улашов Дилмурод Саидмурод ўғли

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

 т.ф.н, доцент А.Худойбердиев

Самарқанд шаҳар худудида ички айланма  кўчаларни режалаштириш усулларини такомиллаштириш.

51.

Хайдаволов Мансур Абдираимович

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

«Самарқанддавсувмахсус-пудрат» Давлат  Унитар корхонаси директори Б.А.Xудойбердиев

Маслаҳатчи катта ўқитувчи М.Бекназаров

Бир ва турли  сатҳдаги шаҳар кўча ва йўл чорраҳаларида транспорт ҳаракатининг  хусусиятларини ўрганиш.

52.

Хайдаров Шохбозжон Зухриддин ўғли

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

«Самарқанддавсувмахсус-пудрат» Давлат  Унитар корхонаси директори, т.ф.н., Б.А.Xудойбердиев,

маслаҳатчи катта ўқитувчи М.Бекназаров

Шаҳар кўча – йўлларидаги ўткинчи тарнспортлар сонини камайтириш  чора тадбирлари.

53.

Ахмедов Назарбек Тўлқин ўғли

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

т.ф.н, доцент А.Р.Раҳимов

Шаҳар кўчаларида кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш ишларини такомиллаштириш.

54.

Сабуров Кахрамон Уктамович

201-ШТХ ва АЙ

“Шахар қурилиши ва хўжалиги”

т.ф.н, доцент А.Р.Раҳимов

Шаҳар кўчаларида йўл ўтқазгичлар  холатини ўрганган ҳолда  янги  усуллардан фойдаланиш.

55.

Холматов Фахридин Тахирович

201-ИГТ, В, ҲМ ва ҲҲМҚ

“Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция ва сервис”

Махмудов Рўзмат Махмудович

Турар жой бинолари ҳамда жамоат муассасаларида энергия тежамкорликнинг истиқболли йўналишлари ва амалий аҳамияти

56.

Сатторов Акбарали Баҳодир ўғли

201-ИГТ, В, ҲМ ва ҲҲМҚ

“Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция ва сервис”

Айматов Рўзибой Айматович

Турли хил ўлчамли ғишт пиширувчи саноат печларида махсулот бирлигида газ ёқилғисидан унумли фойдаланишни илмий асослаш.

57.

Сайдиев Уйғун Сайфидиновч

201-ИГТ, В, ҲМ ва ҲҲМҚ

“Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция ва сервис”

Абдуллаев Қулмамат Юсупович

Ўзбекистонда туризм тизимини янада ривожлантиришда юқори комфортли мехмонхоналарни лойиҳалашда микроиқлимни моҳиятини тавсиялари

58.

Умедуллоев Мунирбек Мирзоқул ўғли

201-ИГТ, В, ҲМ ва ҲҲМҚ

“Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция ва сервис”

Хусанов Хамид Гуломович

Иссиқ хоналарни биогаз ёрдамида иситишни самарадорлигини илмий асослаш

59.

Волкова Ксения Валеревна

202-ИГТ, В, ҲМ ва ҲҲМҚ

“Иссиқлик-газ таъминоти, вентиляция ва сервис”

Эшматов Мансур Мусурмонович

Самарқанд вилоятида кичик шаҳарчаларни барқарор ривожлантириш концепциясининг илмий асослари

60.

Латипов Ашур Али Рустам ўғли

201-КМБ ва УБ

“Кўчмас мулк экспертизаси  ва уни бошқариш”

Доцент Гиясов Б.Д.

Мулкчилик шаклларининг пайдо бўлиши ва кўчмас мулкни бахолашнинг назарий услубий асосларини тадқиқ этиш

63.

Гиясова Зебо Хамрокуловна

201-КМБ ва УБ

“Кўчмас мулк экспертизаси  ва уни бошқариш”

доцент Абдухамидов А.Я.

Кўчмас мулкнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашнинг назарий-услубий асосларини тадқиқ этиш

64.

Ахророва Ситора Талъатовна

201-КМБ ва УБ

“Кўчмас мулк экспертизаси  ва уни бошқариш”

Профессор Ганиев К.Б.

Корхона қийматини баҳолашда таққослама ёндашув нормативларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш

65.

Хуррамов Хуршед Қўчқорович

201-ҚК,МЖ ва МТМ

“Қурилиш конструкциялари”

Раззоқов Сайидмахсуд Рахмонович., Раззоқов Нўъмонхон Сайидмахсудович

Олдиндан зўриқтирилган осма ёпмаларнинг зилзилабардошлиги

66.

Ибрагимов Низом Хусенович

201-ҚК,МЖ ва МТМ

“Қурилиш конструкциялари”

Косимов Тўрабой

Фазовий металл конструкциялар стерженларида хосил бўладиган зўриқишларни ҳисобий схемаси  бўйича оптимал тақсимлаш.

67.

Ботиров Шохрух Шукурович

201-ҚК,МЖ ва МТМ

“Қурилиш конструкциялари”

Фридман Геннадий Соломович

Исследование технико-экономических показетелей (ТЭП) стальных балок для различных условий эксплуатации

68

Хамдамова Динора Олим қизи

201-Г ва К

“Геодезия, картография ва кадастр”

Т.ф.д, профессор Суюнов А.С.

Самарқанд вилояти Оқдарё тумани демографик харитасини яратиш хамда уни картографик маълумотларндан фойдаланиб такомиллаштириш